Muasebe , Muasebe nedir ? Görevleri nedir ?

Aşağa gitmek

Muasebe , Muasebe nedir ? Görevleri nedir ?

Mesaj tarafından GoDFaTHeR Bir C.tesi Mayıs 01, 2010 10:21 pm

Muhasebe ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin
finansal (parasal) karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve
sınıflama ilmidir. Bu çeşit işlem ve değerlerin anlamlı özetlerini
hazırlama analiz etme yorumlama ve yetkili kişilere sonuçları açıklama sanatıdır.

Muhase benin amacı ve yararları
Muhasebe mali nitelikteki işlemleri kaydetme sınıflandırma özetleme yorumlama ve sonuçları rapor etmekten ibarettir. Muhas****** topluma yararları ise şunlardır;

* İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar.
* İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle dönem sonunda ulaşılan sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır.
* İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının bilinmesini sağlar.
* Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklarda devir teşkil eder.
* İşletmede çalışan personel ve görevlilerin su istimaline karşı işletme varlığını korur.
* İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol edilip incelenmesini sağlar.

Muhasebe bilgileri ile ilgilenen taraflar
1. Yöneticiler: İşetme faaliyetlerini sevk ve idare eden
kişilerdir.Muhasebe servisinden her an faaliyetlerle ilgili bilgi
isteyebilir.
2. İşletme sahibi veya Ortaklar: Teknolojik ve Ekonomik gelişmeler
işletme faaliyetlerinde kişilerin tek başına yeterli olmadığını ortaya
koymuştur. Dolayısıyla birkaç kişi emek ve sermayelerini birleştirerek
ortak olup şirketleşme yoluna gitmişlerdir. Şirket ortakları
Faaliyetleri sonucunda Kar elde etmeyi ve büyümeyi düşünürler.
Yönetimin başarısını öğrenmek ve faaliyetlerin karlılığını bilmek için
onlarda muhasebe departmanından rapor isteyebilirler.
3. İşletmede Çalışanlar: İşletmede çalışan personel ve memurlar da o
işletmedeki durumu yakından izlerler. Çalışanlar işlerinin
sürekliliğini öğrenip geleceğe güvenle bakmak isterler. Onlar da
muhasebe bilgilerine başvurabilirler.
4. İşletmeye Borç Verenler: Kısa ve Uzun vadede borç verecek olanlar
işletmenin borç ödeme gücünü ve karlılık durumunu bilmek isterler ve
muhasebe raporlarına başvururlar.
5. Devlet: İşletmelerin faaliyetleri üzerinden elde ettikleri karlar devleti yakından ilgilendirir. Ödenecek vergilerin doğru hesaplanması devlet için önemlidir. Devlet
kontrol elemanları ve diğer denetleme mekanizmaları ile işletmelerin
gelir ve gider durumlarını incelerken muhasebe raporlarından
faydalanırlar.

Defterler
Muhase benin amacı mali faaliyetleri izleme ve kaydını tutma sonuçları değerlendirmedir. Defterler iki şekilde tutulur: Bilanço işletme. Bilanço defterleri Karar Üye Kayıt Evrak Yevmiye Büyük Defter Envanter Alındı Belgesi Kaydı'dır. İşletme defterleri İşletme Hesabı Karar Üye kayıt Evrak kayıt Demirbaş Alındı belgesi kaydı'dır.

Defterleri onaylatmak zorunludur. Kayıtlar resmi dildedir. Bilgisayarla
defter tutulabilir. Kayıtlar belli kurallara göredir. Kayıtlarda
yapılan yanlışlar görülebilir olacaktır. Defter tutma ile ilgili resmi
muhatap Maliye Bakanlığı'dır.

Bağlantılar
* Şirketler
* Vergi
* Fatura
* Tacirler
* Bilanço
* Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri

Ülkemizde muhasebecilik alanındaki kurallar ve meslekî standartlar yasalarla düzenlenmiştir.
Muhasebe ile ilgili ilk kanunumuz Mustafa Kemal ATATÜRK zamanında
çıkartılmış olan 26/05/1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye
Kanunu�dur. 3568 sayı ve 01/06/1989 tarihli Kanun ise serbest
muhasebecilik serbest muhasebeci ve malî müşavirlik
yeminli malî müşavirlik unvanlarına meslek içerisinde kademelendirme
getirmiştir. Anadolu ticaret meslek lisesi ve ticaret meslek lisesinden
mezun olanlar kanunda belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu
unvanları kazanabilirler. Bu meslek elemanlarının yanı sıra alandaki
ara kadrolarda muhasebe ofis elemanları ve yardımcı muhasebe
elemanlarına da ihtiyaç duyumaktadır. Ülkemizde muhasebecilik ile
ilgili yasal düzenlemelerin yapılması yeni kanunların yürürlüğe girmesiyle alandaki mesleklerin saygınlığı giderek artmıştır. Ayrıca bu konu ile ilgili kanunlarımız AB standartları ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları içerecek şekilde genişletilmektedir.
Bilgisayar teknolojileri ve yazılım dünyasındaki gelişmeler
muhasebecilik alanında da bilgisayarlı çalışma düzenine geçilmesini
sağlamıştır. Günümüzde muhasebe alanına özel olarak üretilmiş çeşitli
yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımlar sayesinde kayıt tutmak
yüzdeleri ve oranları hesaplamak son derece kolaylaşmıştır. Aynı
şekilde muhasebe kayıtları da bilgisayar ortamında tutulmaya
başlanmıştır. Bilgisayar ve muhasebe ile igili yazılımlar kırtasiye
yükünün hafiflemesine yardımcı olarak alana önemli katkıda bulunmuştur.
Muhasebe
tüm iş alanları ile ilişkili bir alandır. Dev holdinglerden bakkal
dükkânlarına kadar tüm işletmelere hizmet veren bu alan uzmanlık
gerektiren iş ve işlemleri içermektedir. Bir işletmenin gelir gider
dengesi ne kadar iyi olursa olsun
muhasebe işlemleri düzenli yürütülmüyor ve kayıtları sağlıklı şekilde
tutulmuyorsa o işletmenin uzun ömürlü olması mümkün değildir. Günümüzde
işletmelerin başarıları ve çalışma performansları da doğrudan muhasebe
bilgileri üzerinden değerlendirilmektedir.
Muhasebe işlemleri işletmelerin kendi bünyesinde ve bağımsız muhasebe
büroları tarafından yapılmaktadır. Bir işletmenin muhasebe kayıtlarının
tutulmasından günlük gelir gider defterlerinin işlenmesine sigorta primlerinden vergilere kadar birçok konuyu kapsamaktadır. İşletmelerin fatura işlemlerinin yanı sıra ücret bordroları
bildirge ve beyanname gibi çeşitli ticarî belgelerin düzenlenmesi işi
de muhasebe birimleri tarafından yürütülmektedir. Alacak ve ödeme
takvimlerinin takip edilmesi de doğrudan muhasebe alanı ile
ilişkilidir. Muhasebe bürolarının �defter tutulması� işlevinin dışında hizmet verilen kişilere kurumlara doğru ve zamanında bilgi akışı sağlamak gibi önemli bir görevi çalışma modeli vardır.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de beyanname
vergi ödeme ve kayıt gibi muhasebe işlemleri yasalarla belirlenmiş
takvimlere göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bu işlemlerin yoğun olarak
yürütüldüğü dönemlerde alanda bir hareketlilik yaşanmaktadır.
Ticaret hayatının sürekli geliştiği günümüzde işletme sayıları da
giderek artış göstermektedir. Bu işletmelerin tümünde muhasebe
işlemleri yapıldığına göre muhasebecilik meslekleri de önemini ve
geçerliliğini hiçbir zaman yitirmeyecek alanların başında gelmektedir.

Muasebe nedir ?

Muhasebe finansal karakterli para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi sınıflandırılması özetlenerek raporlar halinde sunulması ve yorumlanması ile ilgili bir sanat olarak tanımlanmaktadır.


Bu tanım muhasebe nin klasik ve modern fonksiyonlarını da kapsamaktadır. İlk zamanlarda defter tutma şeklinde kabul edilen muhasebe işlem ve olayların kaydedilmesini
sınıflandırılmasını ve sonuçların raporlar halinde sunulmasını
gerçekleştirmiştir. Ancak ekonomik gelişmeler neticesinde işletme
yöneticileri muhasebeden bazı bilgileri analiz etmesini
yorumlamasını ve bunlarla ilgili raporları kendilerine sunmasını
beklemişlerdir. Böylece zaman içinde muhasebe işlemlerin basit kayıt
tekniğinden yöneticilerin karar almasına yardımcı'olan ve işletme
faaliyetlerini kontrol eden bir araç haline gelmiştir.


Muhasebe kayıtlarının kullanımı M.Ö. 5000 yıllarına kadar iner. Babil Mısır Eski Yunan Roma Eski Avrupa ve Orta Çağda muhasebe kayıtlarına rastlanmıştır. Ancak bu kayıtlar sistemli belli kurallara dayanan sistemler olmayıp envanterlerle ilgili listeler ücret ödemeleri borç alacak hesapları
vergi takdirleri ile ilgili kayıtlardı. İnsanlar ve işletmeler
gelişimin her safhasında muhasebeyi kendi ihtiyaçlarına uygun olarak bildikleri veya öğrendikleri kayıt ve analiz teknikleri çerçevesinde yönetim kontrol ticari delil vergi toplama raporlama gibi amaçlar için kullanmışlardır.


12. yüzyılda muhasebe kayıtları çok basit şekilde idi. Ticari ilişkilerin
ortaklıkların izlenmesi ile ilgili basit hatırlatıcı kayıtlardan
ibaretti. İşİetmenin kayıtları ile işletme sahiplerinin varlıklarına
ait kayıtların ayrı olarak takibi ancak bu yüzyılın sonlarına doğru
gerçekleşmiştir.


13. yüzyılda kredi işlemlerindeki artış ve işletmelerin ihraç ürünleri
için yabancı şehirlerde şubeler kurmaları veya acentaları kullanmaları
muhasebe kayıtlarını etkilemiş daha karmaşık muhasebe kayıtlarına ihtiyaç doğurmuştur.


Muhasebede modern anlamda metodoloji 13. ve 14. yüryıllarda çift
taraftı kayıt sisteminin gelişmesi ile başlamıştır. Basit veya tek
taraflı kayıt sistemi olarak tanımlanan ilkel muhasebede işlemler veya
olaylar tek bir kayıt lle ifade edildiklerinden tek taraflı kayıt
sistemi eksik
hata yapma ve yapılan hatanın ortaya çıkmaması ihtimali fazla olan bir
sistemdi. Çift taraflı kayıt sistemi işletme faaliyetlerinin iki yönünü
birden kavramış (her borçlu ile ilgili bir kredi verenin her ödeyenle ilgili bir para alanın her satıcı ile ilgili bir müşterinin olduğu) her işlem veya olay için en az iki kayıt yapmıştır. Böylece hata yapma ihtimalini azaltmış kayıtların birbirini kontrol etmesini hata yapıldığı zaman hatanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.


Haçlı seferi ile Akdeniz'de ticaretin gelişmesi ve Rönesans döneminde
Italya şehirlerindeki ticari canlılık kayıt sisteminin gelişmesini
zorunlu hale getirmiştir.


Floransa'da ithalat üretim ve elbise satışı ile uğraşan del Bene şirketi 1322 de etkili bir kayıt sistemi kurmuş tam olarak çift taraflı kayıt sistemini gerçekleştirmemişse de çoğu durumda çift taraflı kayıt yapmıştır.


14. yüzyılda İtalyan tacirler ve imalâtçılar endüstriyel faaliyetleri
büyütmüş ve şubeler kurmuşlardır. Banka ve diğer finansal kurumlarla
Orta Asya'ya kadar ticareti brganize etmişlerdir. Böylece İtalyan
tacirlerinin ekonomik ve politik etkileri İskandinavya'dan Hindistan'a
kadar yayılmıştır. 1340 yılında Cenova şehrinin yönetiminde çift
taraflı kayıt sistemi tatmin edici bir hesap planı ile kullanılmıştır.
Bu hesap planında ayrı masraf hesapları bir sermaye hesabı olarak şehir hesabı kullanılmış masraf ve gelir hesapları yıl sonunda kapatılmıştır.


Çift taraflı kayıt sisteminde en büyük gelişme Tuscan'lı bir tüccar ve
bankacı olan Francesco di MArco Datini'nin kayıtları ile sağlanmıştır.
Datini'nin işletmesinde ilk zamanlar tek taraflı kayıt sistemi
kullanılmış 1390 yılından itibaren çift tarafiı kayıt sistemine geçilmiştir. Datini'nin 31 Ocak 1399 tarihli Bilançosunda Borçlular Alacaklılar Dış İlişkiler Bakiyesi Şubeler Bakiyesi Stoklar Şüpheli Alacaklar Ödenecek Vergiler Amortismanlar ihtiyatlar pay senetleri bilanço tanziminde izi bulunamayan hatalar gibi hesaplar vardı.


1397 de kurulmuş olan Floransa Medici Bankası da önemli örneklere sahipti. Bu işletme diğer İtalya şehirlerinde şubeler
önemli ticaret merkezleri ve imahathaneler kurmuş ve işletmiştir.
Muhasebe kayıtlarında her şube ve her fabrika ayrı bir varlık olarak
ele alınmış
şubeler arasındaki hesapların karşılıklı çalışması ve kontrolü
sağlanmıştır. Her şubenin bilançosunun bir nüshası Floransa'ya
gönderiliyor orada muhasebe kontrolü şüpheli veya vadesi geçmiş alacakların takibi yapılıyordu. Ancak Medici Bankasının uyguladığı çift taraflı kayıt sistemi faaliyetlerinin hacmine göre yetersizdi.


Batılı yazarlara göre muhasebe üzerine yayınlanmış ilk kitap
İtalyan Matematikçi ve rahip olan Luca Pacioli'nin 1494'de yayınlanan
"Summa di Aritmetica Geometria Proportioni et Proportionalita" isimli
kitaptır. Bu kitabın "De Computis et Scriptures" başlıklı bölümü
muhasebeye ayrılmıştı. Bu bölüm 1504'de Tuscany'de "La Scuola Perfetto
dei Mercanti" ismi ile ayrı olarak yayınlanmıştır.


Pacioli çitt taraflı kayıt sisteminin mucidi olduğunu ileri
sürmemiştir. Gerçekten de Summa'da tarif edilen yöntemler Venedik'te
200 yıldan beri kullanılmakta idi.


Batılı yazarların ilk muhasebe kitabı yazarı olarak Pacioli'yi
göstermelerine rağmen abdullah İbn Muhammed İbn Kiya AI-Mazanderani'nin
"Resalâ-i Falakiyya der ilmi Siyagat" isimli eseri 1363 yılında
yayınlanmış olup çitt taraflı kayıt sistemine ait ayrıntılı örneklere
sahipti.


Pacioli Summa'da çitt kayıt sisteminde üç dettere dikkati çekmiştir. Bu defterler; yardımcı detter özelliğinde acenda
yevmiye defteri ve defteri kebir (büyük defter) dir. Stoklar ve şahsi
işlemler acendaya kaydedilmiştir. Acenda için özel bir form veya
standart düşünülmemiştir. Yevmiye defterinde kayıtlar borç ve alacak
olarak ayrılmış
işlemler bir usul dahilinde ve sırasıyla kaydedilmiştir. İşlemler
yevmiye defterinden detteri kebire nakledilmişlerdir. Her hesabın sayfa
numarasını ve durumunu gösteren bir tablo düzenlenmiştir. Gelir ve
gider hesapları dönem sonunda kâr ve zarar hesabına aktarılmış
işletme kârının veya zararının bu hesaptan görülebileceği ve istenirse
sermaye hesabına devredilip kapatılabileceği belirtilmiştir.


15. yüzyılda İtalya'da Pacioli'nin Summa'sında belirtiten basit
muhasebe sistemi yaygın olarâk kullanılmıştır. 15. yüzyılın ortalarında
Del Bene şirketinin muhasebe kayıtlarında iki deftere rastlanılmıştır.
Bu defterlerden biri maliyet kayıtlarına diğeri ticari işlemlere
ayrılmıştı. Pacioli'nin zamanında maliyet analiz formlarının
kullanıldığı kesin olmakla beraber Summa'da bununla ilgili tekniklerden
bahsedilmemiştir.


Datini muhasebesinde yabancı paralar için ayrı kolonlar kullanılmış yerli para ve yabancı para değerleri arasındaki farktan dolayı kar ve zarar hesaplanmıştır.


Pacioli Summa'nın 34. bölümünde çift taraflı kayıt sistemini tanımlamıştır. Ancak
bu tanımlama 15. yüzyıl Venedikli tacirlerin uygulamalarını yansıtmak
şeklinde olmuştur. 1525 yılında da Antonio Togliente "Luminario di
Aritmetica" adlı eserinde çift taraflı kayıt sistemi ile ilgili kavramı
ilk defa kullanmıştır.


1500'Ieri takip eden yıllarda çift taraflı kayıt sistemi Avrupa'ya
yayılmıştır. 16. yüzyılda muhasebe konusunda çeşitli lisanlarda çok
sayıda kitap yayınlanmıştır. Bu kitapların hepsi az çok Summa'ya
dayanmıştır.


Domenico Manzoni'nin "Quaderno doppio col suo giornale secondo il
costume di Venetio" isimli kitabı 1540 ile 1574 yılları arasında 6
baskı yapmıştır. Pacioli'nin kitabından daha fazla örneklere sahip
olmakla beraber bazı kısımları Pacioli'nin eserinden kelime kelime
alınmıştır.


Muhasebe konusunda ilk İngiliz eseri olan Hugh Oldcastle'ın "Profıtable
Treatyca" 1543 yılında yayınlanmıştır. Bu eser de Pacioli'nin çok
benzer bir kopyasıdır. John Mellis'in "Briefe Instruction" isimli eseri
de eski yayınların yeniden derlenip toplanmasıyla meydana gelmiştir.


Ympyn'nin "Notable and Excellent Woorke" isimli kitabı 1543'de Fransa
ve Almanya'da aynı anda yayınlanmış 1547 de İngilizce çevirisi
yapılmıştır. John Waddington'un 1567 de yayınlanmış "Briefe
Instruction" isimli eseri iIe Flichard Dafforne'nin 1635 de yayınlanmıŞ
'The Merchant's Mirrour" isimli eseri Alman ticari uygulamalarından
örneklere sahiptir.


1569 da James Peel yardımcı defterlerin kullanılmasını yevmiye
defterinin kaldırılmasını savunmuştur. 1769 da Benjamin Booth defteri
kebire geçirmeden önce kayıtları özetleyici olarak yardımcı defter
kullanımını teklif etmiştir.


16. ve 17. yüzyıltarda Avrupa'da daha yaygın olarak İngiltere ve Hollanda'da da kısmen kullanılan çift taraflı kayıt sistemi 18. yüzyılda tartışılmaya başlanmıştır.


Edward Jones'un 1796 da yayınlanmış kitabında İtalyan sistemi eleştirilmiş
tek taraflı kayıt sistemine dayanan bir yöntem teklif edilmiştir.
Jones'un kitabı 1797 de Amerika'da basılmış ve çeşitli dillere
çevrilmiştir. Uluslararası bir üne kavuşan tek Ingiliz eseri olmuştur.
Fakat maalesef ilk ilgiden sonra genel kabul kazanamamıştır.


Muhasebe İtalyan tacirler tarafından ticaretin gelişimi ile Avrupaya
yayılmıştır. Uygulamada kullanımı ile sistemde düzeltmeler yapılmıştır.
İlk muhasebe yazarları bilgileri uygulamacılara aktarmışlar.
Uygulamacılar da modern kayıt ve raporlama yöntemlerinin kurulmasına
yardımcı olmuşlardır.


Muhasebe kayıt ve raporlama tekniklerindeki gelişmeler zamanımıza kadar
yavaş fakat düzenli olarak devam etmiş ve devam etmektedir.


20. yüzyılın başlarından itibaren maliyet ve yönetim muhasebesi
konularında önemli gelişmeler olmuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısında
ise muhasebede önemli bir gelişme gösterip insan kaynakları muhasebesi sosyal muhasebe enflasyon muhasebesi uluslararası muhasebe gibi konularda yeni kayıt ve raporlama teknikleri geliştirilmiştir.


Ülkemizdeki muhasebe gelişimine gelince
Cumhuriyet dönemine kadar ülkemizde muhasebe basit kayıt usullerine
dayandırılmıştır. Uyguİama daha çok devlet sektöründe görülmüştür.


Cumhuriyet döneminde 1960 yılına kadar muhasebeye Alman etkisi hakim
olmuştur. Sümerbank için hazırlanan Muhasebe sistemi İktisadi Devlet
Teşekküllerinin çoğu tarafından benimsenip uygulanmıştır. 1972 yılından
itibaren de Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Tek Düzen Muhasebe Sisteminin
uygulamasına geçilmiştir.


Sermaye Piyasası Kurulu
kendine tabi işletmeler için 1983 yılı başında Mali Tablo formları ve
1984 yılı başında Genel Hesap Planı yayınlamıştır. Böylece muhasebe
uygulamasında bir tek düzene doğru hareket ediİmiştir. 1993 yılı
başından itibaren de Maliye Bakanlığının yayınladığı Tek Düzen Muhasebe
Sistemi yürürlüğe girmiştir.


Maliye ve Gümrük Bakanlığınının yayınlamış olduğu Tek Düzen Muhasebe Sistemi;


- Muhasebe Temel Kavramlarını

- Muhasebe Politikalarını

- Mali TAblolar İlkelerini

- Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulmasını

- Tek Düzen Hesap Çerçevesini

- Hesap Planı ve İşleyişini


açıklamaktadır.


Muhasebe Sistemi muhasebe bilgilerinin ilgililere belli bir sistem içinde yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasını farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönem bilgilerinin karşılaştınlmasını
mali tablolarda yer alan hesap adlarının ve bu hesapların kapsamlarının
standartlaşlırılmasını ve muhasebede bir terim birliğinin sağlanmasını
amaçlamıştır.


Muhasebe Sistemi kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve
tüzel kişiler (Birinci Sınıf Tüccarlar) girmektedir. Ancak Banka ve Sigorta Şirketleri Özel Finans Kurumları Finansal Kiralama Şirketleri
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları
faaliyet konuları sebebiyle farklı muhasebe tekniği kullanmak durumunda
olduklarından Muhasebe Sisteminin �Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi"
ve "Tek Düzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı ve İşleyişi"ne uymak zorunda değillerdir. Söz konusu finans kurumları "Muhasebe Temel Kavramları"na "Muhasebe Politikalarının Açıklanması"na ve Mali Tablolar İlkeleri"ne uymaları gerekmektedir.


Bilanço esasına göre defter tutan ve bir önceki yıl (2005) aktif
toplamı 6.879.200 YTL ve net satışlar toplamı 15.287.100 YTL'yi aşmayan
işletmeler
Muhasebe Usul ve Esaslarının "Mali Tabloların Düzenlenmesi ve
Sunulması"na ilişkin bölümünün �Temel Mali Tablolar" la ilgili kısmına
uymakla yükümlüdürler.


Buna göre kuruluş şekli ne olursa olsun bir önceki yıl (2005 yılı)
aktif toplamı 6.879.200 YTL'nın ve net satışlar toplamı 15.287.100
YTL'nin altında kalan işletmeler ek mali tabloları ( Vergi idaresi
sadece Kâr Dağıtım Tablosu�nu istemektedir) düzenlemek zorunda
değillerdir. Aktif toplamı ve net satışlar toplamı yukarıda belirtilen
rakamları aşan işletmeler muhasebe temel kavramlarına muhasebe politikalarına mali tablo ilkelerine mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması şekillerine tek düzen hesap çerçevesine
hesap planına ve işleyişine uyacaklardır. Bu hadler Maliye Bakanlığı
tarafından belirlenmedikçe her yıl yeniden değerleme oranında
arttırlmaktadır.


İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadace "Muhasebe Temel Kavramları"na uymakla yükümlüdürler.


Günümüzde bilgisayarların gelişmesi ile muhasebe uygulamalarında
bilgisayarlardan faydalanma oldukça yaygınlaşmıştır. Muhasebede
kullanılan hesap planlarının tek düzene bağlanması uygulamalarla ilgili standartların oluşturulması ve uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi
bilgisayar muhasebe paket programlarının çok geliştirilmiş olması yakın
gelecekte muhasebe tekniğinin öğretimini gereksiz kılacaktır.
Bilgisayar kullanımı konusunda otomasyona geçmiş gelişmiş işletmelerde
muhasebe bilgisi olmayan bilgisayar operatörleri işletmenin
faaliyetlerini bilgsayar ekranlarından girmekte arka planda muhasebe kayıtları ve raporları otomatik olarak oluşmaktadır.


Belki de muhasebe nin mantığını ve tekniğinin temelini oluşturan
italyan sistemi olarak tanımlanan çift taraflı kayıt sisteminin
kullanımı günümüz teknolojisinin gelişmişliği karşısında artık
tartışılmalıdır.
avatar
GoDFaTHeR
Farkımız*Tarzımız*
Farkımız*Tarzımız*

<B>Mesaj Sayısı</B> Mesaj Sayısı : 3016
<B>Rep Sayısı</B> Rep Sayısı : 455
<B>Kayıt tarihi</B> Kayıt tarihi : 30/04/10

Kullanıcı profilini gör http://kopuk1.forum.st

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz